Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Salaris
De gemeente Zwolle biedt naast maatschappelijk relevant werk bij een ambitieuze organisatie ook een salaris dat marktconform is. Iedere functie is via een functiewaarderingssysteem gekoppeld aan een salarisschaal. Er zijn in totaal 18 salarisschalen, waarin je via periodieken toegroeit naar een maximum.

Extra beloning
De gemeente Zwolle heeft een systeem van flexibele beloning. Wanneer je bovengemiddeld presteert, bestaan er mogelijkheden voor het verkrijgen van functioneringstoelagen, gratificaties en extra periodieken.

Flexibel werken 
Een volledige baan is 36 uur per week. De gemeente kent een systeem van flexibele werktijden. Dat betekent dat je zelf bepaalt wanneer je werkdag begint en eindigt en dat je in overleg met je leidinggevende je werkweek indeelt: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht en één ochtend. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, technische functies) is de flexibiliteit beperkt.

De Nieuwe Ambtenaar 
De gemeente Zwolle geeft zijn medewerkers veel ruimte om het werk naar eigen inzicht te doen. Dat kan alleen als de gemeente vertrouwen heeft in zijn medewerkers en medewerkers  verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun eigen inzet en resultaatgericht zijn.

Het Nieuwe Werken
Zelfsturing en resultaatgerichtheid sluiten naadloos aan bij de Het Nieuwe Werken (HNW). De gemeente Zwolle stimuleert HNW op vele manieren door middel van thuiswerken:
Incidenteel of structureel een of twee dagen per week; het behoort tot de mogelijkheden. Thuis leg je met behulp van een “token” verbinding met het netwerk van de organisatie.
BYOD (Bring Your Own Device): Werken met je eigen spullen en een vergoeding krijgen voor het zakelijk gebruik.

Aanstelling in algemene dienst 
Een baan bij de gemeente betekent al lang niet meer dat je tientallen jaren hetzelfde blijft doen. Integendeel, het is normaal dat je na verloop van tijd je bakens verzet. Dat is goed voor de gemeente en voor je eigen ontwikkeling. De gemeente is vanaf 2008 er toe overgegaan om alle medewerkers dan ook niet meer per functie aan te stellen, maar in algemene dienst van de gemeente Zwolle. Dit om  te benadrukken dat je bij de gemeente van je baan een loopbaan kunt maken.

Opleiding en ontwikkeling 
Wij beschikken over een intern loopbaancentrum. Aan de hand van o.a. digitale assessments, een Talenten Ontwikkelingsplan (TOP) en gesprekken met onze loopbaanadviseurs krijg je zicht op je kwaliteiten, ontwikkeling, ambities, mogelijkheden etc. en geef je vorm en sturing aan je eigen loopbaan.
De gemeente Zwolle heeft een intern opleidingsprogramma met een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel organisatie- als persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Vakantiedagen 

Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wie fulltime in dienst is heeft in ieder geval recht op minimaal 144 uur vakantieverlof per jaar. In plaats van vakantieverlof wordt ook wel gesproken over verlof. Dit deel is het wettelijk verlof.

Lokaal kan er daarnaast nog extra bovenwettelijk verlof zijn afgesproken. Daarnaast kun je het IKB gebruiken om bovenwettelijk verlof te kopen.

Betaald ouderschapsverlof 
Dit ouderschapsverlof is bedoeld om naast een betaalde baan, tijd en aandacht te besteden aan ouderschapstaken. Het verlof bedraagt maximaal 468 uur (13 weken bij een volledige baan). Bij salarisschaal 6 en hoger wordt 50% van het salaris tijdens het verlof doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald). Er gelden voorwaarden voor het opnemen van dit verlof.

Buitengewoon verlof
De gemeente kent ook regelingen voor kort verzuim dat niet wordt afgetrokken van het vakantieverlof. Bijvoorbeeld als je gaat stemmen tijdens verkiezingen, bij vakbondsactiviteiten en bij ernstige ziekte of overlijden van een familielid.
Als je korte tijd moet zorgen voor een ziek familielid kun je daarvoor maximaal 72 uur verlof opnemen bij een voltijdbaan. Hiervan wordt de helft door de gemeente betaald.

Cafetariamodel 
Bij de gemeente Zwolle kunnen medewerkers op fiscaal vriendelijke wijze een keuze maken uit bepaalde arbeidsvoorwaarden.

Overwerkvergoeding 
Vaak kan overwerk in tijd worden gecompenseerd of met een percentage in geld. Ook is het soms mogelijk met overwerk extra vakantiedagen te krijgen.

Ziektekostenverzekering en voorzieningen 
Alle gemeenten hebben een collectieve maar wel vrijwillige ziektekostenvoorziening bij IZA en Zilveren Kruis / Achmea.  Kijk voor meer informatie op de hun websites.

Doorbetaling bij ziekte 
Als je langdurig ziek wordt, betaalt de gemeente de eerste zes maanden van je ziekte je salaris voor 100% door. Na 6 maanden ziekte krijg je 90% doorbetaald, na één jaar 75% en na twee jaar 70%. De korting vindt alleen plaats over de uren waarvoor je ziek bent.

Vergoeding reiskosten 
Als je voor je werk moet reizen, krijg je daarvoor uiteraard een vergoeding. Standaard reizen we met de trein (2e klas).  Een reiskosten vergoeding voor het woon-werkverkeer kent de gemeente niet (daargelaten de mogelijkheid van fiscale uitruil van kosten woon-werkverkeer met brutoloon), tenzij je een aanstelling hebt voor bepaalde tijd.

Verhuiskostenvergoeding 
Als je buiten Zwolle woont is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten als je gaat verhuizen naar – of in de directe omgeving van – Zwolle. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gemaakte kosten en verschilt per geval. In afwachting van de verhuizing kun je in aanmerking komen voor reiskosten woon-werkverkeer.

Een goed pensioen 
Werken bij de overheid geeft je de zekerheid van een pensioen opgebouwd bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP).